Рефераты. Пути интеграции Украины в мировое пространство  Политэкономия
Пути интеграции Украины в мировое пространство Политэкономия

Пути интеграции Украины в мировое пространство Политэкономия

Пути интеграции Украины в мировое пространство Политэкономия


ВСТУП Нинішня ситуація характеризується глобальною трансформа- цією усіх країн світу до нового якісного стану , нового типу цивілі-
зації третього тисячоліття . Розв`язання цих нагальних завдань здійснюється на різних рівнях та у різноманітних сферах сус- пільства .Світові проблеми обговорюються вивчаються й вирішу-
ютсья певною мірою в Організації Об`єднаних Націй та її підроз-ділах,регіональні питання -у межах сучасних інтеграційних об`єд-
нань ,економіка окремих країн - державними та іншими установа- ми ,науково-дослідними інституціями . За такого великого розма-
ття неабиякого значення набувають наукове узагальнення , син-
тез існуючих теорій і концепцій та їх адаптація до потреб і реалій
економіки України .
I
Об`єктивна необхідність вимагає поступового , але не-
ухильного включення економіки України до системи міжна-
родного поділу праці (МПП) , світових інтеграційних про-
цесів,треба враховувати усі вихідні , визначальні умови ,
що складаються у світовій економічній системі.
по-перше ,вона дедалі більша стає глобальною цілісністю , в якій посилюєть- ся взаємозалежність національних економік на основі поглиблення трансна ціоналізації виробництва та обігу , всього господарського життя .
по-друге , зростає інтенсивність регіональних інтеграційних процесів , що веде , з одного боку , до виникнення великих економічних просторів та вилу- чення відповідного ефекту за рахунок зростання масштабів виробництва , а з іншого - до сегментації світового ринку , до секторизації єдиного світового господарства внаслідок створення відносно замкнутих торгово-економічних блоків та інтеграційних угрупувань .
по-третє , глобальна економіка як міжнародна господарська система характе- ризується циклічністю розвитку , яка впливає на динаміку , темпи та пропор- ції економічного пступу окремих країн як її елементів та ланок .
по-четверте , домінуючими факторами і світового , і національного економіч- ного розвитку стають інтелектуально-інформаційні складові , які отримують могутній поштовх внаслідок науково-технологічної революції .
по-п`яте , поступово змінюється економічна основа сучасної цивілізації . Індустріальна модель розвитку визначається пріорітетом знань , людського капіталу , формування “економіки розуму” , “економіки думки” .
ІІ
Одним з найважливіших етапів в інтеграції України у світовий простір є входження України до ЄС .
Важливими етапамина шляху повернення України в Європу були підписання Угоди про Партнерство і Співробітництво
між Україною та ЄС і ратіфікація цієї Угоди Верховною Ра-
дою в листопаді 1995 року , підписання Тимчасової Угоди про торгівлю та питання , пов`язані з торгівлею - першої такої угоди з однією з Нових Незалежних Держав , а також
підписання Президентом України Л.Д.Кучмою та Головою Єв-ропейської Комісії паном Жаком Сантером Спільної заяви по
результатам переговорів , що стало першим прецедентом по відношенню до держави не члена ЄС , в червні 1995 року .
Особливого значення для поглиблення довіри до України та
закріплення позитивного ставлення Європейської спільноти
до нашої держави набуває вирішення питання про вступ Ук- раїни до Ради Європи , що вже відбулося .
Інтеграція у західноєвропейські структури та розвиток
співробітництва з ЄС є не самоціллю , а засобом досягнен- ня , в першу чергу , конкретних економічних цілей .Обсяг
торгівлі між Україню та ЄС у 7 разів перевищує обсяг тор-
гівлі України з США .Українські товаровиробники , у першу чергу з найбільш конкурентноздатних сфер української еко-
номіки : металургійної і текстильної промисловості , сільського господарства , певних сфер науковомістких та енергетичних технологій ,мають отримати більше можливості
для експорту своїх товарів у Західну Європу .Підготовка
нової угоди з ЄС по текстилю , угоди щодо науково-техніч- ного співробітництва , зменьшення митних , нетарифних та
нших обмежень у взаємній торгівлі сприяння скорішому на-
буттю чинності Угоди про Партнерство та Співробітництво та практичній реалізації Тимчасової Угоди про торгівлю між Україною та ЄС , - цим та багатьом іншим невідкладним
завданням буде присвячена головна увага Постійного предс- тавництва України при ЄС. ІІІ
Україна не є самотньою у своїх намаганнях вирішувати нагальні завдання економічних відносин з ЄС . Консульта-
ції з цього приводу з представниками кількох країн-членів
ЄС свідчать , зокрема , про їх принципову готовність у межах політичних та економічних реалій сприяти зменшенню митних та інших зборів на продукцїю , що експортується з України до ЄС та розширення існуючих квот по групі так званих “чутливих товарів” : сталі , текстилю , ядерних товарів та сільгосппродукції.Ці країни підтримують раціо-
нальне і прагматичне ставлення України до її інтеграції у
західноєвропейські структури .
Під час останніх зустрічей і переговорів в Європейсь-
кий Комісії розглядалися хід підготовки до запланового на
1995 р. в м.Києві засідання Спільного комітету України та
Європейської Комісії , процес ратифікації Угоди про Парт-нерство та Співробітництво і набуття чинності Угодою про
торгівлю між Україноюта ЄС , проблеми узгодження підходів
сторін до чорнобильського питання ,підвищення ефективнос-
ті програм технічної допомоги по лінії Тасіс , які мають
розглядатись не як самодостатня категорія , а як засіб для досягнення конкретних , в першу чергу - економічних -
цілей .
Багато зусиль Україна доклала , щоб стати повноправним
членом РЄ -впливової міжнародної регіональної інституції.
Історична для нашої держави подія відбулася 9 листопада 1995 р., коли Комітет Міністрів Ради Європи юридично зат-
вердив рішення Парламентської Ассамблеї РЄ про вступ України до цієї авторитетної міжнародної організації.Ця
подія стала актом юридичного визнання авторитету України,
права на входження в усі європейські структури , що створює на континенті нову політичну ситуацію ,дає Украї- ні шанс на поглиблення демократичних перетворень . Використана література Економіка зарубіжних країн ; Київ “Либідь” 1996 Политическа экономия - словарь;Москва политиздат 1979
Україна - Європейський Союз : зовнішньоекономічна діяльність і перспективи співробітництва” ;Київ 1995

Рефераты. Пути интеграции Украины в мировое пространство  Политэкономия
Рекомендуем


Рефераты. Пути интеграции Украины в мировое пространство  Политэкономия